3 RUNDA DM2L 2013: 21-4-2013

1 Y.POLYUKHOVYCH     6+1  (2,1,1*,1,1)         67:58
2 V.LYSAK            4+1  (1*,0,2,1,0)         68:50
3 V.OMELYAN          4    (1,1,1,0,1)          66:67
4 P.KONDRATIUK       0    (0,0,0,0)            66:40
5 V.KOLODYI jr.      4    (1,1,1,1,0)          66:35
6 S.YUZEPCHUK        1    (1,d,0)              66:19
7 M.ROSOSHCHUK       0    (0,t,0)              67:01
                                               65:35
9 R.CHROMIK          8+1  (dst,3,3,2*)         66:33
10 M.MITKO           12+3 (3,2*,2*,2*,3)       65:32
11 V.KULAKOV         11+4 (2*,2*,2*,3,2*)      65:86
12 I.CHALOV          15   (3,3,3,3,3)          66:22
13 L.BRIDGER         14+1 (3,3,3,3,2*)         65:01
14 K.WORYNA          6+3  (2*,2*,2*)           66:04
15 M.TRZENSIOK       5+1  (3,2*,wu2)           65:31

Sędzia: ZDZISŁAW FYDA                       tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(B) 2-XV(D) 3-XIV(A) 5-XIV(C)
10-XIV(B) 11-XIV(D) 12-XV(C) 13-XV(A)

 Powrót